ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 และขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม

วันที่เผยแพร่ : 22/12/2021 | เผยแพร่โดย : visit

เชิญท่านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการผลิต สมัครเข้ารับการคัดเลือก

"รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565"

"The Prime Minister's Industry Award 2022"

และขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  "หลักเกณฑ์การตรวจประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน"

 ในวันที่ 24-25 มกราคม 2565 โดยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 

เรื่อง "การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน"

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  หรือมีใบรับรองการเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ. นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ที่ หรือมีประทานบัตร หรือใบอนุญาตแต่งแร่ หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ต้องเป็นสถานประกอบการที่มีธุรกิจหลักเป็นการผลิต

2. สถานประกอบการไม่ได้กระทำผิดกฎหมายใด ๆ และไม่ได้ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกร้องเรียนและไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตในระยะ 3 ปี ย้อนหลัง 

 

ขั้นตอนการสมัครและดำเนินงาน

1. กรอกใบสมัคร

  1.1 ใบสมัครเข้าร่วมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 

**ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

>>> คลิก เพื่อ Download <<<

  1.2 ใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน และการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ร่วมกับการสัมมนาแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

>>> คลิก เพื่อ Download <<<

2. กรอกข้อมูลในใบสมัครจัดส่งมาที่ pmia.energy@gmail.com 

 

 

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายทวีศักดิ์ วิวัฒวิทยาวงศ์

วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทร. 090 975 4788

นายณฐกร วงษา

วิศวกรชำนาญการ โทร. 089 718 6262

นายเฉลิมชาติ เสาวรัจ

วิศวกรปฏิบัติการ โทร. 088 719 0797

e-mail: pmia.energy@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ