ประวัติ

วันที่เผยแพร่ : 07/11/2016 | เผยแพร่โดย : NARAPJ

 

ประวัติสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID)

        สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) อยู่ภายใต้การดำเนินการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ในชื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรและโลหะ (MIDI) ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2539 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้รองรับกับภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมในอนาคต จึงได้รับการยกฐานะเป็นสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน พร้อมกับขยายการดำเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กว้างขวาง ครอบคลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งหมายถึงอุตสาหกรรมที่ผลิตและส่งสินค้า วัตถุดิบหรือบริการ ให้กับอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมหล่อโลหะ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจน อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นต้น

ช่วงวางรากฐานอุตสาหกรรมสนับสนุน (ปี พ.ศ. 2531 - 2539)

        ภายหลังจากการปฏิวัติค่าเงินของประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้มีส่วนเร่งให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำในประเทศไทย ในขณะนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ก่อตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ(MIDI)ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2531 โดยเน้นกระบวนการผลิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขึ้นรูปโลหะ

        วัตถุประสงค์ของ MIDI คือการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ผ่านการฝึกอบรมหรือสัมมนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำทางเทคนิคแก่โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาการทำงาน MIDI สถาบันได้ดำเนินโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชนจากต่างประเทศ เช่น UNIDO JODC NEDO JARACฯ ในช่วงนี้ยังได้มีการจัดตั้งชมรมและสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศอีกด้วย 

ช่วงขยายตัวของอุตสาหกรรมสนับสนุน (ปี พ.ศ. 2539 - 2555)

       การปรับตัวครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้เกิดขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.2550 ทำให้มีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ MIDI ด้วย เพื่อมุ่งขยายกลุ่มเป้าหมายและการให้บริการภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนของไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงก่อตั้งเป็นสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID)ที่เน้นกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูงตรงตามมาตราฐานสินค้าได้

       ในช่วงเวลานี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้งสถาบันเครือข่ายขึ้น เช่น สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันยานยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นต้น เพื่อรองรับการให้บริการแก่โรงงานภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาส่งผลให้ BSID ต้องเพิ่มการให้บริการด้านเทคโนโลยีการจัดการ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การวินิจฉัย การลดต้นทุน การวิเคราะห์ทดสอบ และโครงการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐเอกชนของญี่ปุ่น เพื่อให้อุตสาหกรรมสนับสนุนของประเทศไทย สามารถผลิตชิ้นส่วนต่างๆเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ 

ช่วงพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมสนับสนุน (ปี พ.ศ 2555 - 2560)

         วิกฤตการณ์การเงินของประเทศต่างๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนและประเทศต่างๆ ในเอเชียตลอดจนการเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่ออุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย ทำให้มีนโยบายและมาตราการส่งเสริมอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านหน่วยงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสถาบันเครือข่ายและสมาคมต่างๆ ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากรขององค์กรทั้ง 3 ลักษณะต้องมาบูรณาการทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่

        สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนร่วมกับสถาบันเครือข่ายและสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมสนันสนุนจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนของไทยทั้งระยะสั้น ระยะยาว ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2556 โดยบรูณาการทั้งสถานที่งบประมาณและบุคลากร เน้นการทำงานแบบ 3 ประสาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินไปก็เพื่อเสริมสร้างความสามารถของโรงงานอุตสาหกรรมของไทยให้สามารถขยายตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเตรียมรับรองการเปิดประชาคมอาเซียน(AEC)ในปี พ.ศ.2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

        ในอนาคตอันใกล้นี้ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาจมีการปรับบทบาท เพื่อขานรับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานเครือข่าย จำเป็นต้องปรับบทบาทและโครงสร้างกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับบริบทดังกล่าว โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมและวิสาหกิจทุกระดับให้สามารถเติบโต ทั้งด้านผลิตภาพ การมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ซึ่งทางสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในรูปแบบใหม่จะต้องตอบโจทย์รัฐบาลที่ต้องการเห็นเศรษฐกิจของไทยขับเคลื่อนด้วยการมีมาตรฐาน ผลิตภาพ นวัตกรรม และประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางในปีพ.ศ.2579 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

วิสัยทัศน์

         เป็นหน่วยงานหลักในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนให้มั่นคง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจได้ 5 พันล้านบาทภายในปี พ.ศ.2563

 

พันธกิจ

         ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เพื่อให้มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

        วิจัย พัฒนา และสนับสนุนทางวิชาการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมสนับสนุนให้สูงขึ้นเป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมทั้งประสานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาจัดทำรายงานสภาวะและสมรรถนะด้านต่างๆของอุตสาหกรรมสนับสนุนในสาขาต่างๆเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อวางนโยบายและมาตาการที่เหมาะสมจัดทำรายงานสภาวะและสมรรถนะด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมสนับสนุนรวมทั้งการเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในสาชาต่างๆ เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อวางนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

การบริการ

  • กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในสาขาชิ้นส่วนยานยนต์ สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม สาขาพลาสติกชีวภาพ/ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
  • การให้บริการด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบในงานอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน รวมถึงส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
  • การให้บริการ SMEs แบบครบวงจร ได้แก่ การให้บริการข้อมูลธุรกิจและคำปรึกษาแนะนำในงานอุตสาหกรรม การให้บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจับคู่ธุรกิจ การให้บริการข้อมูลด้านสินเชื่อ

 

หน่วยงานภายใน

  1. ส่วนบริการและออกแบบอุตสาหกรรม
  2. ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
  3. ส่วนส่งเสริมเทคโนโลยีและเครื่องจักร
  4. ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (NEW S-Curve)
เกี่ยวกับหน่วยงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ