งานบริการของเรา

วันที่เผยแพร่ : 07/11/2016 | เผยแพร่โดย : NARAPJ

การบริการ

  1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคและการจัดการแก่ SMEs
  2. ฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs
  3. เตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าภาคอุตสาหกรรมสนับสนุน
  4. พัฒนาเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  5. ส่งเสริมการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรม
  6. ส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
  7. ให้บริการปัจจัยที่สนับสนุนการประกอบการ SMEs ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสินเชื่อ SMEs ในการพัฒนาคนและเครื่องจักร
  8. ให้ข้อมูลสภาวะและสมรรถนะอุตสาหกรรมสนับสนุน
งานบริการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ